0052. Anioł pasterzom mówił

  1. Anioł pasterzom mówił: * „Chrystus się wam narodził * w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, * narodził się w ubóstwie, * Pan wszego stworzenia”.
  2. Chcąc się dowiedzieć tego * poselstwa wesołego, * bieżeli do Betlejem skwapliwie, * znaleźli Dziecię w żłobie, * Maryję z Józefem.
  3. Taki Pan chwały wielkiej, * uniżył się Wysoki: * pałacu kosztownego żadnego * nie miał zbudowanego * Pan wszego stworzenia!
  4. O, dziwne narodzenie, * nigdy nie wysłowione! * Poczęła Panna Syna w czystości, * porodziła w całości * Panieństwa swojego.
  5. Już się ono spełniło, * co pod figurą było: * Arona różdżka ona zielona * stała się nam kwitnąca * i owoc rodząca.
  6. Słuchajcież Boga Ojca, * jako wam Go zaleca: * Ten–ci jest Syn Najmilszy, Jedyny, * w raju wam obiecany, * Tego wy słuchajcie.
  7. Bogu bądź cześć i chwała, * która by nie ustała, * jak Ojcu, tak i Jego Synowi, * i Świętemu Duchowi, * w Trójcy Jedynemu.