0587. Moje owce

Moje owce słuchają głosu Mego, a Ja je znam. * Idą one za Mną, a ja życie wieczne daję im. * Nie zginą one na wieki, * nie zginą one na wieki. * Nie zginą one na wieki, * nie zginą one na wieki * i nikt nie wyrwie ich z ręki Mej.