0372. Jak cenna jest dla mnie

Ref. Jak cenna jest dla mnie Twoja łaska, Panie! * Do Ciebie przychodzą synowie ludzcy. * Nasycisz ich tłuszczem, napoisz potokiem * i schronią się w cieniu skrzydeł Twoich.

  1. Łaskawość Twoja, Panie, sięga nieba, * a Twoja wierność samych obłoków. * Twa sprawiedliwość jak najwyższe góry. * Wyroki Twoje jak wielka otchłań.
  2. Albowiem w Tobie jest źródło życia * i w Twej światłości oglądamy światłość. * Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Cię znają * i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem.